En del av:

Solcellspark

Vi kan det här med solparker

Vad är du intresserad av?

Klicka på gula pricken uppe i vänstra hörnet för att komma tillbaka till start

Perfekt

Du är intresserad av solceller på tak

Vi rekommenderar dig då att besöka vår huvudsida solarwork.se

Härligt

Du är intresserad av solceller på mark

Hur mycket mark har du?

Toppen

Du kan ha plats för en lönsam solcellspark

För att kunna veta säkert om just din mark är lämpad för en solcellspark så rekommenderar vi att du hör av dig så kan vi diskutera dina möjligheter.

Perfekt

Du har mycket mark och gott om plats för en lönsam solcellspark eller hybridpark

Vad vill du veta mer om?

Lämplighet

När vi söker mark för arrende tittar vi främst på tre olika aspekter:

 • Solinstrålning:  I Sverige kan solinstrålning variera beroende på geografiskt läge, så det kan vara bra att ha mark med bra solförhållanden.
 • Topografi: Marken som är relativt platt underlättar installationen och maximerar effektiviteten hos solpanelerna. Kuperad eller ojämn mark kan komplicera installationen, men det mesta brukar gå att lösa.
 • Tillgång till infrastruktur: Närheten till elnätet är bra, eftersom det minskar kostnaderna och eventuellt komplexiteten vid anslutning av solcellsparken till elnätet. God tillgänglighet för transport är bra för underhåll och installation.
 
Med detta sagt så måste man inte uppfylla alla tre aspekter, det finns variabler inom alla förutsättningar och oftast brukar vi kunna komma förbi försvårande omständigheter och lösa det mesta. Hör av er så pratar vi igenom det.

Om Solarwork

Solarwork Holding

Solarwork Holding grundades 2016 och har sedan dess, via sina dotterföretag Solarwork och Powerworks, installerat hundratals solcellsanläggningar åt företag runt hela Sverige. Våra vanligaste kunder är industrier, markägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbruk. 

Varför ska du välja oss?

Vi har med åren, genom lång och gedigen erfarenhet av branschen, samlat på oss stor kompetens.  Vi erbjuder trygghet, kunskap och ett nära och lyhört samarbete med dig som kund.

När du arbetar tillsammans med oss på Solarwork får du en pålitlig, erfaren och kvalificerad partner. Vi har ett nära samarbete med fastighetsägaren och för en kontinuerlig dialog med regelbundna och täta uppdateringar.

Solarwork och Powerworks ger tillsammans en helhetslösning vilket innebär att fastighetsägaren inte behöver anlita olika aktörer för solceller och batteri. Detta underlättar kommunikation och arbetets gång väsentligt. 

Vi lägger stort engagemang i att din framtida solcellspark ger dig optimal avkastning och att parken självklart uppfyller de gällande regelverken.

Vi är medlemmar i Svensk Solenergi och våra montörer är certifierade. Självklart tar vi säkerhet på största allvar och på våra arbetsplatser används alltid korrekt säkerhetsutrustning. Vi går under kollektivavtal och våra medarbetare genomgår kontinuerligt utbildningar för att fortbilda sig. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi gör minsta möjliga avtryck både internt och hos våra kunder.

Varför solpark?

Lönsamhet och nytta för dig som markägare

Arrendera ut mark till solcellspark för en stabil inkomstkälla, för markägaren kan en av de största fördelarna med att arrendera ut mark till solcellspark vara en stabil och långsiktig inkomstkälla. Solcellsanläggningar har oftast arrendeavtal som sträcker sig över flera årtionden, vilket ger en garanterad och förutsägbar inkomst under denna period.

Skriv till oss

Nyttan med solcellspark

För markägare

 1. Ekonomisk avkastning: Den mest framträdande fördelen för markägaren är den ekonomiska vinsten. Detta kan vara genom direkt inkomst från att arrendera ut marken. Det kan också vara genom inkomster från egen produktion och försäljning av solenergi om markägaren väljer att investera i och driva solcellsparken själv.
 2. Värdeökning av marken: Att installera en solcellspark kan öka markvärdet. Mark som tidigare kanske ansågs vara mindre värdefull, på grund av läge eller användningsbegränsningar, kan få ett förhöjt värde genom att den omvandlas till en produktiv och inkomstbringande tillgång.
 3. Stabil och säker inkomstkälla: En solcellspark kan erbjuda en stabil inkomstkälla över en lång tidsperiod. Solenergiprojekt har ofta långa kontrakt och stabila avkastningsräntor.
 4. Minimalt underhåll: Solcellsparker kräver relativt lite underhåll jämfört med andra markanvändningar, som jordbruk eller kommersiell fastighetsutveckling. Detta innebär mindre arbete och lägre underhållskostnader för markägaren.
 5. Möjlighet till dubbel användning av marken: I vissa fall kan marken under och runt solpanelerna användas för andra ändamål, som betesmark för djur eller odling av vissa typer av grödor, kan öka den biologiska mångfalden om man odlar in äng
 6. Möjlig återställning: parken kan monteras bort efter livslängd om det önskas. Lämnar ingen väsentlig påverkan på marken.

För samhället

 1. Energimix och Sveriges energimål: Solcellsparker bidrar till en diversifierad energimix. Sverige har ambitiösa mål för förnybar energi och en ökad andel solenergi kan hjälpa till att uppnå dessa mål. Detta är inte bara en miljömässig utan även en strategisk fördel i ljuset av den globala energiomställningen.
 2. Teknologisk utveckling och kompetensuppbyggnad: Genom investeringar i solenergi främjas teknologisk utveckling. Enligt Globala innovationsindexet (GII) från 2023, som är framtaget av World Intellectual Property Organization (WIPO), rankas Sverige som det näst mest innovativa landet i världen. Solenergibranschen erbjuder möjligheter för vidareutveckling av expertis och exportmöjligheter av teknologi och kunskap.
 3. Lokal produktion: Solcellsparker kan bidra till att energi produceras närmare där den konsumeras, vilket kan minska belastningen på elnät och förluster som uppstår vid långväga transport av el. Därmed kan det även jämna ut prisskillnaderna mellan norr och söder. 
 4. Ekonomiska incitament för investeringar: Solenergiprojekt kan locka både nationella och internationella investeringar, vilket gynnar den ekonomiska utvecklingen.
 5. Bidra till de globala målen Utbyggnad av solenergi bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.
solenergi

7.1 Tillgång till modern energi för alla

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

hållbar solenergi

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Att bygga solcellspark

Förvandla oanvänd yta till lönsam solcellspark

Följande steg tar dig hela vägen till en solcellspark

 1. Planeringvi ses för att diskutera kring er tänkta solcellspark
 2. Finansiering – vi diskuterar olika lösningar, vill ni själva äga solcellsparken eller vill ni arrendera ut er mark?
 3. Teknisk design och utrustning – vårt designteam tar fram en lösning som passar era  förutsättningar.
 4. Installation och byggnationnär allt är på plats och projektutvecklingen är klar påbörjar vi byggnation/etableringen  av er solcellspark.
 5. Drift och underhåll – när anläggningen är färdig sätts den i drift. Vi erbjuder olika servicepaket för att underhålla anläggningen genom åren, allt för att den ska producera bäst och hålla så många år som möjligt.

Vårt åtagande

Vi åtar oss att bygga en solcellspark som är lönsam för kunden och gör minsta möjliga påverkan på marken den byggs på. Tillsammans gör vi skillnad genom att satsa på förnybar energi.  Vi arbetar målinriktat för att nå de globala hållbarhetsmålen inom energi. 

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande för solcellsparker

Organisationen

Solarwork och Powerworks logotyper

I vår organisation har vi solarwork.se och powerworks.energy

Vi jobbar tillsammans och kan erbjuda lösningar med både sol och batteri för hybridpark

Att arrendera ut mark - skapa en passiv inkomst

Lönsamhet och nytta

Arrendera ut mark till solcellspark för en stabil inkomstkälla, för markägaren kan en av de största fördelarna med att arrendera ut mark till solcellspark vara en stabil och långsiktig inkomstkälla. Solcellsanläggningar har oftast arrendeavtal som sträcker sig över flera årtionden, vilket ger en garanterad och förutsägbar inkomst under denna period.

Vi gör minimal påverkan på marken, det betyder att till exempel jordbruksmark fortfarande kan användas som betesmark eller blommande ängar som främjar biologiskt mångfald. Detta kan vi även hjälpa till med att anlägga. Solcellsparken kräver väldigt lite underhåll vilket betyder att när den är färdiginstallerad så kräver den ingenting av markägaren, vilket understryker den passiva inkomsten. Utöver detta gör markägaren direkt nytta för samhället genom att främja lokal elproduktion.

Goda förutsättningar

När vi söker mark för arrende tittar vi främst på tre olika aspekter:

 • Solinstrålning:  I Sverige kan solinstrålning variera beroende på geografiskt läge, så det kan vara bra att ha mark med bra solförhållanden.
 • Topografi: Marken som är relativt platt underlättar installationen och maximerar effektiviteten hos solpanelerna. Kuperad eller ojämn mark kan komplicera installationen, men det mesta brukar gå att lösa.
 • Tillgång till infrastruktur: Närheten till elnätet är bra, eftersom det minskar kostnaderna och eventuellt komplexiteten vid anslutning av solcellsparken till elnätet. God tillgänglighet för transport är bra för underhåll och installation.
 
Med detta sagt så måste man inte uppfylla alla tre aspekter, det finns variabler inom alla förutsättningar och oftast brukar vi kunna komma förbi försvårande omständigheter och lösa det mesta. Hör av er så pratar vi igenom det.

Regler och lagar

Regler

Solparker är ej tillståndspliktiga, men en viss storlek kräver miljöanmälan enligt kap. 12 § 6. Ibland krävs då även en LU samt MKB, stor eller liten. I andra fall kan det vara aktuellt att söka frivilligt tillstånd enligt Kap 9.

En lokaliseringsutredning (LU) för parker som ska etableras på jordbruksmark bör göras, vissa länsstyrelser anser även att det krävs på etableringar i skogsområden.

Lagar

kap 12 §6 i Miljöbalken

Miljöanmälan genom ett 12:6 samråd har blivit praxis för solcellsparker. Tidigare har det funnits gräns på när samråd behöver genomföras men det har blivit så pass mycket praxis för alla parkstorlekar att vi bör anta att det krävs och istället blir positivt överraskade om vi inte behöver det.

Bygglov

Solpaneler behöver inte bygglov men däremot gör transformatorstationerna det.

Tre enkla steg i processen när vi bygger solcellspark

steg för steg solceller

Vanligt förekommande frågor

Solcellsparker har vanligtvis en livslängd på 25-30 år. Efter den tiden kan vissa komponenter bytas ut för att förlänga anläggningens livslängd.

Solcellsparker kan byggas på olika typer av mark, det kan dock bli kostsamt om det är för stenigt eller om det är på berggrund. För att veta om det går att bygga på just er mark behöver vi se över den och göra en förstudie. Kontakta oss därför för att få svar angående era möjligheter.

Beroende på storlek och hur situationen är i  det anslutande nätet kan det variera mellan ca 1.5 till 6-7 år. Det går inte att veta på förhand.

Antingen monteras ner och marken återställs eller byts panelerna ut.

Återställande av marken ansvarar markägaren för.

Vi erbjuder olika lösningar vad gäller ägande av den solcellspark som sätts i bruk på din mark. Antingen så kan vi hjälpa dig som markägare med planering och installation – men där du själv sedan äger anläggningen. Vi kan också erbjuda oss att ta över ägandet och leda projektet från start till mål, något som ger dig en fördelaktig passiv inkomst. Ett tredje alternativ är att du som markägare leder projektet – och äger solcellsparken – men där vi hjälper dig med frågor som rör exempelvis bygglov samt kontakt med olika myndigheter.

Det kommer givetvis att synas att det finns en solcellsanläggning på marken, men påverkan är ofta mindre än vad man tror. Genom rätt planering så kan man få solcellsparken att integreras i den övriga miljön och där exempelvis flora och fauna inte påverkas genom exempelvis ödeläggande av betesmark. Vi går alltid in med inställningen att anläggningen ska påverka mark och djurliv så lite som möjligt.

Primärt så har tre faktorer en påverkan i samband med att vi söker mark för arrende: Topografi, tillgång till infrastruktur och – givetvis – solinstrålning. Med infrastruktur menas att det ska finnas en närhet till elnätet samt att transport av material och utrustning ska kunna ske relativt smidigt. Topografi å sin sida är ofta den enklaste biten att lösa. Även om en platt mark är att föredra så kan vi bygga en solcellspark även på mer ojämn sådan.

Det finns primärt tre skäl till detta. 1) du får en möjlighet till en riktigt bra passiv inkomst 2) du gör miljö och klimat en stor tjänst och är med på tåget i att fasa ut fossila bränslen 3) du kan hjälpa till med att avlasta den lokala elnätet och därigenom hjälpa till med att hålla elpriset på en rimlig nivå.

Genom att kontakta oss! Vi är alltid på hugget då det kommer till att bygga nya solcellsanläggningar och vi besöker gärna dig för att undersöka din mark och dina förutsättningar för en solcellsanläggning. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan ta oss an utmaningar som andra företag i branschen backar för. Vi ser inga problem, vi ser utmaningar!

Boka möte

Be om offert

Kontakta oss

Om oss

koncern logotyper

Solarwork Holding

Solarwork Holding grundades 2016 och har sedan dess, via sina dotterföretag, installerat hundratals solcellsanläggningar åt företag runt hela Sverige. Våra vanligaste kunde är industrier, markägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbruk. 

Varför välja Solarwork?

Vi står för trygghet, kompetens och ett nära samarbete

 

Med gedigen installationserfarenhet och stor kompetens ger vi dig det allra bästa inom solcellspark och batteri. Med den erfarenheten vi har bygger vi saker själva, detta underlättar processen.

När du arbetar tillsammans med oss på Solarwork får du en pålitlig, erfaren och kvalificerad partner. Vi har ett nära samarbete med fastighetsägaren och för en kontinuerlig dialog med regelbundna och täta uppdateringar.

Solarwork och Powerworks ger tillsammans en helhetslösning vilket innebär att fastighetsägaren inte behöver anlita olika aktörer för solceller och batteri. Detta underlättar kommunikation och arbetets gång väsentligt. 

Vi lägger stort engagemang i att din framtida solcellspark ger dig optimal avkastning och att parken självklart uppfyller de gällande regelverken.

Vi är medlemmar i Svensk Solenergi och våra montörer är certifierade. Självklart tar vi säkerhet på största allvar och på våra arbetsplatser används alltid korrekt säkerhetsutrustning. Vi går under kollektivavtal och våra medarbetare genomgår kontinuerligt utbildningar för att fortbilda sig. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi gör minsta möjliga avtryck både internt och hos våra kunder.

 

Se några utvalda projekt

Färdigställda

Solcellspark Skåne

Gråmunkehöga

Ågesta Gård

Pågående

Sperlingsholms Gods

Ågesta Gård